Logotipo Alokabide

Euskadi.eusen sartu image

LURRALDE BULEGOETARAKO MANTENTZE-LANEN LURRALDEKOORDINATZAILE LANPOSTUAK

2020/07/24 - 2020/08/28
Inprimatu
Euskal Autonomia Erkidegoa
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
ALOKABIDE
Lehiaketa:
LURRALDE BULEGOETARAKO MANTENTZE-LANEN LURRALDEKOORDINATZAILE LANPOSTUAK
Lanpostua:
MANTENTZE-LANEN LURRALDE-KOORDINATZAILE
Plaza-kopurua:
2
Eginkizunak eta atazak:

PLAZA-BANAKETA:

Lanpostua

Plaza-kopurua

Kontratu-mota

Mantentze-lanen lurralde-koordinatzaile - Vitoria-Gasteiz

1

KONTRATU MUGATUA - LANALDI OSOKOA

Mantentze-lanen lurralde-koordinatzaile - Donosti

1

KONTRATU MUGAGABEA - LANALDI OSOKOA

 

 

LAN POLTSA

 

LANPOSTUAREN XEDE OROKORRA:

Esleitutako lurralde historikoaren barruan, jardun-unitatea antolatu, koordinatu eta ikuskatzea.

LANPOSTUAREN OINARRIZKO FUNTZIOAK:

 1. Lurralde bulegoetan dagokion lan-unitatearen ondoriozko jarduera koordinatu eta ikuskatzea, baliabideen eta zereginen banaketa zehaztuz.
 2. Jarduerari atxikitako jarraibideen eta formatuen aplikazioa koordinatzea.
 3. Zure unitateko arduradunari euskarria ematea lurralde bulegoetara aritzeko erak helarazteko, helburuak ezartzeko, irizpideak bateratzeko, eta abarretarako.
 4. Kanpoko zein barneko hainbat eragileren gorabeherak, kontsultak, erreklamazioak, eskaerak, etab. erantzutea eta koordinatzea.
 5. Zure jardun eremuko ekintza masiboen buru izatea.
 6. Zure eremuko prozesu lan-taldeen buru izatea eta horietan parte hartzea, baita hobekuntza proiektuen ardura hartzea eta horietan parte hartzea ere.
 7. Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzekin harremanak eta loturak ezartzea, baita kanpoko eragileekin ere, dagokion jardun-eremuan, lurralde bulegoetako kontuak kudeatzeko beharrezkoak direnak hain zuzen ere.
 8. Lurralde bulegoko beste unitateekin koordinatzea hala eskatzen duten gaietan.
 9. Esleipenen kontratazio, koordinazio eta funtzionamenduaren jarraipenari lotutako izapideetan laguntzea. Eta haren jardueraren oinarrizko kudeaketen ondoriozko fakturak kudeatzea.
 10. Eta, oro har, ezarritako helburuak gauzatzeko beharrezkoak diren funtzio guztiak gauzatzea, antzeko izaera dutenak eta antzeko prestakuntza eskatzen dutenak
Titulazioa:

Etxebizitzako arlo teknikoko diplomatura:

 • Arkitektura teknikoaArkitektura teknikoa eta eraikuntza
 • Eraikuntzaren Zientzia eta Teknologia
 • Eraikuntza
 • Arkitekturako ikasketak
 • Arkitekturaren oinarriak
 • Arkitekturaren oinarriak eta hirigintzaren
 • Eraikuntza Ingeniaritza

Aurrekoen baliokidea edo maila altuagoko titulazioa.

Hizkuntza eskakizuna:

B2

Beste baldintza batzuk:
 • 2 urteko esperientzia eskainitako lanpostuetan edo antzerakoetan. 
 • Etxebizitzak eta eraikinak martxan jarri, prestatu, mantendu eta zaintzeari buruzko ezagutza zehatzak (prebentziozkoa eta zuzentzailea). Jakintza-arlo honetako prestakuntza espezifikoaren bidez edo hori justifikatzen duen beste egiaztagiri baten bidez justifikatu ahal izango da.
 • Araudi Teknikoari buruzko ezagutzak. Jakintza-arlo honetako prestakuntza espezifikoaren bidez edo hori justifikatzen duen beste egiaztagiri baten bidez justifikatu ahal izango da.
 • Erabiltzaile mailako ofimatika-ezagutzak izatea, eta ezagutza horiek dagokien ziurtagiriarekin egiaztatu beharko dira (IT txartelak Word, Excel eta Outlook-en) edo programa horietako prestakuntza-ikastaroekin.
 • B gidabaimena
Onartzea
Elektronikoa:

Hautagaiek euren curriculum vitae erregistratu eta bidali beharko dute A/5756 erreferentziaGIPUZKOAKO edo ARABAKO MANTENTZE-LANEN LURRALDE-KOORDINATZAILE eta LAN-POLTSA sortzearen eskaintzari erantzunez, CAMPO & OCHANDIANO-en web orriaren bitartez (https://www.campo-ochandiano.com/) BAINO EZ.

Deialdia
Gaiak:

1. Gaia.- mantentze prebentibo, zuzentzaile eta kontserbazioko irizpideak eta kudeaketak. Etxebizitzak eta eraikinak martxan eta prest jartzea. Txostenen, zerbitzu teknikoen, konponketen eta erreformen hornitzaileen kudeaketak. Eraikinen Ikuskapen Teknikoa.

 • 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa.
 • 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa eta I. zatia onartzen dituena.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena (EIT).
 • 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa.

2. Gaia.- Etxebizitzetarako eraikinak mantentzeko dokumentu-betekizunak. Oinarrizko energia-kudeaketak: hornidurak, berokuntza-instalazioak, etxeko ur beroa eta elektrizitatea, energia-eraginkortasuna eta energia-ziurtagiriak. Eraikinen instalazioetako nahitaezko aldizkako berrikuspenak.

 • 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa.
 • 250/2003 Dekretua, urriaren 21ekoa, Etxebizitzarako Eraikinaren Liburuari buruzkoa.
 • Igogailuak: jasogailuen erregelamendua eta horien mantenua. Eta MIE-AEM-1 Jarraibide Tekniko Osagarriak, "Igogailu elektromekanikoak".
 • Ekipo elektrikoak: behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa (behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa). Jarraibide tekniko osagarriak. Erdi-tentsioko eta behe-tentsioko instalazioetarako arau teknikoa. Nagusiki etxebizitzetarako diren eraikinetako lotura-instalazioetarako arau teknikoa.
 • Energia-sistemak: eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (RITE) eta Jarraibide Tekniko Osagarriak
 • Suteak: oinarrizko si agiria, sute-kasuetarako segurtasuna, eta 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, Suteen aurka Babesteko Instalazioen Erregelamendua onartzen duena.
 • 235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, eraikinen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena.
 • 564/2017 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, Eraikinen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretua aldatzen duena.
 • 25/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriari buruzkoa, haren kontrol- eta erregistro-prozedura.

3. Gaia.- Eraikinak aseguratzea: polizak, aseguru-artekaritzak eta aseguru-etxeak. Ezbeharren kudeaketa.

 • 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa.
 • 50/1980 Legea, urriaren 8koa, Aseguru Kontratuari buruzkoa.

4. Gaia.- Ordenagailuz lagundutako mantentze-lanak kudeatzeko aplikazioak: gorabehera teknikoen kudeaketa, mantentze prebentibo eta zuzentzailearen plangintza. Hobekuntzak aztertzea eta ezartzea.

 • Mantentze-lanak kudeatzeko informazio-sistemak: mantentze-lanak kudeatzeko informazio-fluxuen oinarrizko printzipioak. UNE-EN 13460-2003 araua mantentze-dokumentu motetan. GMAO sistemak diseinatzeko eta ezartzeko irizpideak
 • Mantentze-lanen kostuen ezaugarriak: mantentze-lanen kostuak sailkatzea eta banatzea. Kontabilitateko informazio-sistemak.

5. Gaia.- Araudi Teknikoa: eraikuntzaren Kode Teknikoa eta Irisgarritasuna.

 • 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa eta I. zatia onartzen dituena.
 • Sutea gertatuz gero segurtasuna bermatzeko oinarrizko agiria
 • Sua oinarrizko dokumentua Erabileraren eta irisgarritasunaren segurtasuna
 • 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio- eta komunikazio-sistemen (orokorra eta etxebizitza) irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.

6. Gaia.- EAEko babes publikoko etxebizitzen araudia. Alokairu sozialeko eraikinak diseinatzeko irizpideak. Txostenak, proiektuak eta dokumentazio teknikoa aztertzea.

 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena: VI. Kapitulua: babes publikoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien araubide juridikoa
 • Agindua, 2009ko otsailaren 12koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzak diseinatzeko ordenantzak onartzen dituena.

7. Gaia.- Hiri-errentamenduen araudia.

 • 29/1994 Legea, azaroaren 24koa, Hiri Errentamenduei buruzkoa.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. VIII. Kapitulua: fidantzak gordailutzea eta hiri-finken errentamendu-kontratuak erregistratzea
 • 42/2016 Dekretua, martxoaren 15ekoa, fidantzak gordailutzeari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroari buruzkoa.

8. Gaia.- Etxebizitzaren Legea. 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.

 • III. kapitulua: eskumenak, plangintza eta programazioa
 • V. kapitulua: babes publikoko bizitegi-sistema: babes publikoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien definizioa eta motak
 • VI. kapitulua: babes publikoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien araubide juridikoa

9. Gaia.- Sektore Publikoko Kontratuen Legea. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

 • ATARIKO TITULUA
 • LEHENENGO LIBURUA: sektore publikoaren kontratazioaren konfigurazio orokorra eta kontratuen egiturazko elementuak
  • I. TITULUA. Sektore publikoaren kontratazioari buruzko xedapen orokorrak
   • I. KAPITULUA. Sektore publikoko kontratazioaren arrazionaltasuna eta sendotasuna
  • II. TITULUA. Kontratuko alderdiak.
   • I. KAPITULUA. Kontratazio-organoa
  • III. TITULUA. Xedea, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, balio zenbatetsia, kontratuaren prezioa eta berrikuspena
   • I. KAPITULUA. Arau orokorrak
  • IV. TITULUA. Sektore publikoko kontratazioan eska daitezkeen bermeak
   • I. KAPITULUA. Administrazio publikoekin egindako kontratuetan eska daitezkeen bermeak
 • BIGARREN LIBURUA. Herri-administrazioen kontratuak
  • II. TITULUA. Administrazio publikoen kontratu motak
   • I. KAPITULUA. Obra-kontratua
   • V. KAPITULUA. Zerbitzu-kontratua

10. Gaia.- "Bizigune" etxebizitza Hutsen Programa eta alokairu babestuko parkean etxebizitza libreak onartzeko irizpide teknikoak. Txostenak, proiektuak eta dokumentazio teknikoa aztertzea.

 • 466/2013 Dekretua, abenduaren 23koa, "Bizigune" etxebizitza Hutsen Programa arautzen duena.
 • 144/2019 Dekretua, irailaren 17koa libreko etxebizitzen alokairuko bitartekaritza-programa (ASAP) arautzen duena
egutegia:

Eskabideak aurkezteko hasiera-data

Eskabideak aurkezteko azken eguna

2020KO UZTAILAREN 24AN

2020KO ABUZTUAREN 28AN 12:00ETAN